UNIT 7 [IELTS WRITING] Cách diễn đạt: Có/Không có

UNIT 7 [IELTS WRITING] Cách diễn đạt: Có/Không có

Cách diễn đạt: Có/Không có trong tiếng Anh rất đa dạng. Chẳng hạn có thể dùng động từ have/has, have/has not, possess, do/does not possess, own, v.v., Hoặc dung cấu trúc There is/are ( not); hoặc để diễn đạt ý có kinh nghiệm/ không có kinh nghiệm lại là to be experienced/inexperienced, v.v.

Hãy xem cách dùng chính xác của các từ hoặc thành ngữ này trong cách diễn đạt: Có/Không có.

  • Have/has; have/has not ( do/does/ did not have)

Khi trong câu có chủ ngữ xác định rõ người hoặc vật thể sở hữu cái gì đó thì phải dùng động từ have phù hợp với ngôi ( person) và thì ( tense).

Mời bạn tham khảo thêm: Khóa học ielts

Ví dụ:

Tom has two brothers.

A dog has four legs.

I have slight Australia accent.

The opening-up policy has every advantage and no drawback.

I’m sure she has ability to finish the job on time.

He has nothing to do with the number.

Sory, I don’t have his e-mail address.

She does not have the courage to tell the truth.

  • There + be + noun( + prepositional phrase).

Cấu trúc There is/are được dùng khi  diễn đạt ý có người hoặc vật thể đang hiện hữu ở một nơi nào đó. Thông thường trong câu có cụm giới từ chỉ nơi chốn.

Ví dụ:

There is nobody in the room.

There are five books on the desk.

Have there been any fresh developments?

Các lỗi thường gặp

Người viết lược bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề tính ngữ dẫn đến một số câu đơn có đến hai động từ được chia.

Sai: There are many problems cannot be solved with traditional methods.

Đúng: There are many problems that cannot be solved with traditional methods. /

  Many problems cannot be solved with traditional methods.

Sai: There are three students have not come today.

Đúng:  Three students are absent today. / Three students have not come today./ There are  three students who have not come today.  

Sai: There were four people ran after the thief.

Đúng: Four people ran after the thief. / There were four people running after the thief./ There were four people who ran after thief.

Sai: Are there any people like the book?

Đúng: Are there any people who like the book?

Sai: There was a housemaid at home cooked for him.

Đúng: There was a housemaid at home cooking for him./ There was a housemaid at home who cooked for him.

Sai: Is there anything else put on the agenda?

Đúng: Is there anything else to put on the agenda?

Mời bạn tham khảo thêm: Luyện thi ielts ở đâu tốt nhất

UNIT 7 [IELTS WRITING] Cách diễn đạt: Có/Không có

3: Too và also chỉ dùng ở thể khẳng định, có nghĩa là cũng.

I am a student. He is a student, too. (Khẳng định hai chủ ngữ cùng là học sinh/

Sinh viên)

I want to go. He also wants to go. (Khẳng định hai chủ ngữ có cùng ý định muốn đi)

Lưu ý:

Để diễn đạt câu  Tôi đã nói họ biết chuyện vòi nước bị hư, họ cũng hứa sẽ đến sửa 

nhưng tuyệt nhiên không đến thì không thể nói I told them the water tap was broken, 

they too promised me to come to repair it, but they never came. Bời vì từ cũng ở đây

trong tiếng Việt không diễn đạt sự vật có cùng tính chất mà thể hiện ý dù/mặc dù.  Do đó, khi dịch sang Tiếng Anh có thể dùng câu kép với liên từ  “ and” hoặc dùng câu phức với liên từ “although/though”.

I told them water tap was broken, and they promised me to repair it, but they never came -> I told them water tap was broken. Although they promised me to repair it, they never came.

4. As well và as well as cũng dùng ở thể khẳng định, nhưng as well đồng nghĩa  tới too còn as well as nghĩa là cũng như.

It has been a great grief for him as well.

This is a political as well as an economic question.

Lưu ý: As well as còn có nghĩa là ngoài…ra( in addition to, besides)

Mời bạn tham khảo thêm: Trung tâm luyện thi ielts tốt ở hà nội

UNIT 7 [IELTS WRITING] Cách diễn đạt: Có/Không có 2

5. Để diễn đạt ý cũng không, dùng not… either hoặc neither + đảo ngữ

Các lỗi thường gặp

Sai: He did not go, I did not go, too.

Đúng: He did not go, I did not (go) either. / He did not go, neither did I (go).

Sai: He did not go, I also did not go.

Đúng: He did not go, I did not (go) either. He did not go, neither did I (go).

Sai: John cannot persuade Jane, Jack cannot persuade her as well.

Đúng: John cannot persuade Jane, Jack cannot (persuade her) either.

John cannot persuade Jane, neither can (persuade her).

Sai: If law and order is not maintained, the prosperity as well as the stability will not be possible to maintain.

Đúng: If law and order is not maintained, neither the prosperity nor the stability will be possible. / If law and order is not maintained, the prosperity will not be possible, neither will the stability be.

Facebook
Twitter
LinkedIn
[FB_COMMENT]